Attraktiva och hållbara stadsregioner

Utmaningar och möjligheter för nordiska storstadsregioner

Onsdag den 5 februari 2014 – Nordregio, Skeppsholmen, Stockholm

Photo left: Magnus Fröderberg/norden.org, Photo middle and right: Johannes Jansson/norden.org

De nordiska storstadsregionerna växer snabbt och kraven ökar på den kommunala och regionala planeringen att möta den tilltagande efterfrågan på attraktiva och levande bostadsområden, samt effektiva och miljövänliga transportsystem. Samtidigt ställs allt större krav på att den fysiska planeringen ska koordineras över administrativa gränser och på samordning av sektoriella intressen, samt att planeringen ska bidra till grön tillväxt. Dessa är några av de utmaningar som behandlas under detta seminarium om planering för attraktiva och hållbara stadsregioner.

Syftet med seminariet är att identifiera och diskutera möjligheter och utmaningar för planeringen av attraktiva och hållbara stadsregioner, samt att presentera olika planeringsverktyg och konkreta exempel på hur dessa utmaningar kan bemötas. Målet är även att seminariet ska bidra till kunskapsutbyte mellan nordiska storstadsregioner och prioritera framtida forskningsområden. Seminariet anordnas av Nordregio och Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för grön tillväxt: planering och bärkraftiga stadsregioner.

Vid seminariet presenterar fyra nordiska storstadsregioner sitt pågående arbete och hur de hanterar aktuella planeringsutmaningar med fokus på samspelet mellan den kommunala och regionala nivån. Vidare presenteras under seminariet en ny forskningsöversikt om grön tillväxt och fysisk planering. Dessutom redovisas resultaten från en utredning om vilka tekniska modellerings- och scenarioverktyg för planering av stadsregioner som finns tillgängliga och vilka modeller nordiska kommuner och regioner använder sig av idag. Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan forskare, kommuner och regioner.

Print:

Share: