Samhällsplanering för jämställd trygghet. Fallstudier från Finland, Österrike, Storbritannien och Baltikum

Samhällsplanering för jämställd trygghet – Fallstudier från Finland, Österrike, Storbritannien och Baltikum. Commisioned by Boverket (Unpublished)

Bakgrunden till rapporten Samhällsplanering för jämställd trygghet är att re-geringen i oktober 2008 gav Boverket och länsstyrelserna i uppdrag att stödja ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. En del i detta arbete har varit att se över kunskapsläget i ämnet. Som ett led i det gav Boverket Nordregio i uppdrag att genomföra en förstudie om olika länders arbete med trygghet i stads- och tät-ortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Det resulterade i en fortsatt studie av fyra länders arbete. Resultatet presenteras i den här rapporten.

Rapporten ger en bild av hur arbetet med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv ser ut utanför Sverige. Den är uppbyggd kring fyra fallstudier, från Finland, Litauen, Storbritannien respektive Österrike. Fallstudierna är relativt fristående från varandra, beroende på att jämställdhets- och planeringssituationen ser olika ut i de olika länderna.
Innehållet är intressant på flera vis och har något att ge för flera målgrupper. Både för de som arbetar på teoretiskt nivå men även till samhällsplanerarna ute på fältet. Fallen kan fungera som inspiration för hur det går att arbeta i olika situationer. Det är också intressant att se att det finns olika perspektiv på trygghet, vilket i sin tur påverkar arbetet med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Print:

Share: