Hur kan förutsätt­ningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemenskaper förbättras?

Denna studie undersöker möjligheten att utveckla bogemenskaper till en ekonomiskt mer åtkomlig och socialt inkluderande boendeform för en bredare del av befolkningen i Sverige. Syftet är att bidra med ökad kunskap om hur de svenska förutsättningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemen­skaper kan förbättras. Studien baseras på en systematisk litteraturöversikt och fokuserar på tre teman: 1) potentiella initiativtagare, 2) samarbetsaktörer och 3) juridiska förutsättningar.

Rapporten inleds med en redogörelse av bogemenskapers utveckling över tid i Sverige. Därefter ges en sammanställning av vilka hinder och potentiella lösningar för att utveckla boendeformen till en mer socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som diskuterats i svenska rapporter, utredningar och forskningsprojekt. Utifrån den lösnings- och problem­bild som identifierats genom den svenska sammanställningen analyseras sedan frågorna utifrån hur de behandlats i europeisk sam­hällsvetenskaplig forskning, samt rättsvetenskaplig forskning i andra västerländska rättsordningar.

Forskningsprojektet har finansierats av FORMAS Nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Arbetet med litteraturstudien har skett inom ramen för forskningsnätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS). Utgivningen av rapport och policy brief har finansierats av FBS med medel från Stockholms universitet, Områdesnämnden för humanvetenskap.

Print:

Share: