Initiativ för lokal utveckling

Urbanisering, rörlighet och åldrande befolkning präglar den demografiska utvecklingen i de nordiska länderna. Många kommuner och samhällen – särskilt de som ligger långt från större städer – påverkas starkt av dessa förändringar och står inför stora utmaningar när det gäller till exempel kompetensförsörjning och tillgång till både offentlig och privat service. De nordiska länderna delar dessa utmaningar och därför finns det ett stort intresse av att lära av varandra i Norden när det gäller hur utmaningarna ska hanteras.

Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för regionalpolitik samlar nationella tjänstemän från samtliga nordiska länder. Under lång tid har de demografiska utmaningarna stått högt på agendan – och då med särskilt fokus på gles- och landsbygdsområden. Två av de satsningar som gjorts från Nordiska ministerrådets sida är att inrätta en arbetsgrupp för demografi och välfärd och att lansera det Nordiska demografiprogrammet om sammanlagt 6 miljoner DKK. Syftet med programmet är att stödja lokala och regionala initiativ och nya arbetssätt för att hantera de demografiska utmaningarna. Syftet är också att uppmuntra till kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna genom att samtliga projekt utformats som samarbeten mellan minst två nordiska kommuner, regioner och/eller organisationer.

Sommaren 2012, lanserades den första omgången av demografiprogrammet och fyra nordiska projekt beviljades finansiering. Den andra omgången av programmet lanserades i slutet av 2013 och då beviljades totalt sex projekt finansiering. Tre av dessa hade redan startat i den första omgången och fick då möjlighet att fortsätta sitt samarbete. Totalt har ett trettiotal kommuner, regioner och aktörer runtom i Norden medverkat i projekten. I den här publikationen presenteras resultat från de sex projekt som var med i den andra omgången av programmet. I flera av projekten har konkreta modeller utvecklats och testats med syfte att ge regioner och kommuner verktyg för att kunna arbeta mer systematiskt med de här frågorna. Här finns både verktyg för att öka kommunens attraktivitet på ett bredare plan och riktade insatser för att fånga upp ungas kreativitet och entreprenörskap. Ambitionen är att dessa projekt kan fungera som inspirationskälla för andra kommuner och samhällen runtom i Norden som brottas med liknande utmaningar. Genom seminarier och andra kanaler kommer Nordiska arbetsgruppen för demografi och välfärd att verka för att resultaten och modellerna sprids och vidareutvecklas.

Print:

Share: