Svensk-norskt samarbete: viktiga utmaningar och framtida möjligheter

Denna rapport, beställd av Region Värmland, analyserar gränshinder inom den statliga regionalpolitiken mellan Sverige och Norge, med målet att belysa integrationen av gränsperspektivet och diskutera utmaningar samt möjligheter för gränsöverskridande samarbete.

Gränsen mellan Sverige och Norge beskrivs som “mjuk” med omfattande flöden, där historien av samarbete erbjuder betydande potential. Starka sociala band och ‘den mjuka gränsen’ främjar arbetskraftens rörlighet och affärssamarbeten, vilket bidrar till ökad konkurrenskraft och större marknader. Rapporten identifierar även gränshinder som påverkar individer, pendlare, och företag i gränsområdet. Den betonar vikten av dialog och samverkan för att ta tillvara möjligheter och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Rapporten framhåller att den regionala politiken i båda länderna ger regionerna ansvar för utveckling, men pekar på skillnader i hur gränsöverskridande aspekter hanteras. Den understryker vikten av gränsöverskridande samarbete för att skapa en integrerad arbetsmarknad och främja ekonomisk utveckling, trots att dessa aspekter har fått minskad uppmärksamhet i de nuvarande nationella strategierna. Rapporten uppmanar till en ökad inriktning på gränsöverskridande samarbete och bättre utnyttjande av regionernas potential för att överbrygga gränshinder och främja en hållbar utveckling i gränsregionerna.

Print:

Share: