Ålands Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2019

Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport för 2019, med tematiska fördjupningar.

ÅSUB har tillsammans med forskningsinstitutet Nordregio i uppdrag av landskapsregeringen att utföra en oberoende utvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland för perioden 2014–2020. Utvärderingsinsatserna kommer att pågå fram till 2024.

Landsbygdsutvecklingsprogrammet omfattar en budget uppgående till 58,5 miljoner euro, varav EU delfinansierar programmet med 20,7 miljoner euro. Programmet inbegriper fem av EU:s sex unionsprioriteringar med övergripande målsättning att bidra till en hållbar ekonomisk och smart utveckling som fokuserar på produktivitet och miljömässig hållbarhet samt bidra till mer lönsamma och livskraftiga lantbruksföretag och ett aktivt lantbruk och landsbygd

Print:

Share: