Fler flyktingar fortare i arbete – Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

De nordiska länderna toppar många globala listor och index över utveckling, innovationsförmåga, lycka, jämställdhet etc. Mer problematiskt är att vi även ligger högt i OECD:s jämförelse över sysselsättningsgap mellan infödda arbetstagare och invånare med flyktingbakgrund.

Gapet består över tid i form av lägre löner och sämre kompetensmatchning för utrikes födda. Det tar i genomsnitt fem till tio år fören person med flyktingbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Norden, även om det ser lite olika ut för olika grupper beroende på ålder, kön, ursprungsland och utbildningsbakgrund.

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversiktsom Nordregio tagit fram hösten 2017 på detta tema, för publicering i december 2017: Policies and measures to speed up labour market integration of refugees in the Nordic Region – A knowledge Overview, baserad på aktuell forskning och utvärderingar från samtliganordiska länder utom Island p.g.a. landets relativt sett begränsade flyktingmottagande.

Print:

Share: