Nationella lagar och regler i arbetet med stadsgrönska i Norden

I denna kortversion av en nyligen publicerad rapport sammanfattas de nordiska ländernas legala ramverk avseende möjligheterna för att utveckla, bevara och skydda gröna värden i städer.

Alltfler människor flyttar till städerna som blir allt tätare. Därmed blir det extra viktigt att städernas gröna värden utvecklas, bevaras och skyddas. Dessa gröna värden fyller flera syften, såsom att bibehålla eller utveckla städernas ekosystem och inte minst som gröna rekreationsrum för befolkningen. Gröna värden i städer fyller inte bara miljömässiga syften, utan även sociala och ekonomiska – till exempel ur ett folkhälsoperspektiv.

I de nordiska länderna spelar planlagstiftningen en viktig roll, eftersom den reglerar mark- och vattenanvändningen. Plansystemens legala ramverk är ett viktigt instrument för kommunerna i deras ambitioner att skapa grönare städer.

Print:

Share: