Klimatomställningen och relationen stad och land

Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlag om hur stad och landsbygd i Norden påverkas av klimatomställningen och vilken effekt detta har på sammanhållningen i Norden.

Trots skillnader mellan stad och land när det gäller befolkningsutveckling, utbildning och inkomst, ser vi att utvecklingen skiljer sig mer mellan olika typer av städer och olika typer av landsbygder än mellan stad och land i sig. Det är i allt väsentligt dessa ekonomiska utvecklingsmönster som skapar olika förutsättningar för att leva och verka i olika delar av Norden.

Vi finner här mycket lite som indikerar att polariseringen mellan stad och land generellt ökar. Däremot ser vi att inkomstskillnaderna inom kommunerna ökar, vilket pekar på att det snarare är skillnaderna mellan olika socio-ekonomiska grupper i samhället som ökar än skillnaderna mellan stad och land. Vi finner också indikationer på att tilliten till samhällets institutioner är minskande hos socio-ekonomiskt svagare grupper i samhället, samt hos dem som redan har låg tillit till samhället.
Europeisk forskning kring den så kallade missnöjets geografi (geography of discontent) visar att en ökad andel röster på antietablissemangspartier,
framförallt uppstår i områden med långvarig ekonomisk nedgång.

Åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen, till exempel ökad beskattning av fossila bränslen för transporter, ökad andel fossilfri el och vindkraft, eller åtgärder för att öka konsumtionen av utsläppsfria och resurseffektiva varor och tjänster, kan få olika effekter – både positiva och negativa – för olika sociala grupper och för invånare i stad och på landsbygd.

För att få en bättre förståelse för effekterna av klimatpolitiska åtgärder, finns behov av mer systematiska genomlysningar av hur klimatpolitiken slår mot olika geografiska områden och/ eller sociala grupper i samhället. De nordiska regionerna är här en relevant analysnivå för att analysera
klimatpolitikens effekter, men regionerna är också en viktig aktör i klimatomställningen – med närhet till invånarna och vana att samordna aktörer från olika verksamheter.

Print:

Share: