Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

Denna rapport presenterar en analys av hur Agenda 2030 implementeras på lokal nivå i Norden.

I december 2017 gav Nordiska ministerrådet Nordregio i uppdrag att genomföra studien som en del av programmet Generation 2030.

Centrala forskningsmål var att identifiera vilka nordiska kommuner som redan arbetar med de 17 målenför hållbar utveckling och att dokumentera dessa kommuners insatser och erfarenheter.

Print:

Share: