Halvtidsutvärdering landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för 2007-2013

NORDREGIO, ÅSUB, 2010. 136 s. ( ÅSUB rapport 2010:7 )

I föreliggande rapport redovisas resultaten från halvtidsutvärderingen (mid-term evaluation) av Ålands EU-program 2009-2013 för utvecklingen av landsbygden, det s.k. LBU-programmet. Förutom en genomgång och analys av programmets genomförande fram till våren 2010, innehåller rapporten även slutsatser och förslag till anpassningar och förbättringar i genomförandet under den resterande delen av programperioden.

Print:

Share: