Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007 – 2013

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Nordregio och Ålands statistik- och utredningskontor (ÅSUB) på uppdrag av Landskapsregeringen på Åland. Syftet med rapporten är att fungera som stöd och underlag för de programansvariga för det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet i deras avrapportering till EU avseende utvecklingen inom programmet under 2012.

Den offentliga finansieringsramen för Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland uppgår till cirka 58 miljoner euro, exklusive 1,3 miljoner reserverade för tekniskt stöd för programgenomförandet. Den absolut dominerande delen av programmet utgörs av axel 2 Att förbättra miljön och landsbygden, som utgör cirka 81 procent av budgeten. Drygt 13 procent avser axel 1 Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket, medan axel 3 Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landbygden och axel 4 Genomförande av LEADER-dimensionen, utgör cirka 3 procent vardera. När ett år av programmet återstår finns cirka 10,9 miljoner kvar att betala ut.

Rapporten består av en nulägesbeskrivning av befolkning och ekonomiska förutsättningar, en kort presentation av det ekonomiska läget i programmet samt en fördjupning avseende frågor om innovation och nyskapande inom det agro-industriella klustret på Åland. Intervjuer med representanter för ett tjugotal projekt visade att det inom ramen för programmet förekommit en rad olika typer av innovativa insatser. Det gällde allt från effektivare produktionsprocesser till utveckling av nya produkter, förpackningar, distributionskanaler och koncept för turismsektorn. Flertalet intervjuade såg en positiv potential för företagets och sektorns utveckling på såväl kort som lång sikt. Avslutningsvis presenterades ett antal rekommendationer inför utformningen av framtida program.

Print:

Share: