Utvärderarnas rapport 2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007 – 2013

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Nordregio och Ålands statistik- och utredningskontor (ÅSUB) på uppdrag av Landskapsregeringen på Åland. Syftet med rapporten är att fungera som stöd och underlag för de programansvariga för det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet i deras avrapportering till EU avseende utvecklingen inom programmet under 2013.

Den offentliga finansieringsramen för Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland uppgår till cirka 58 miljoner euro, exklusive 1,3 miljoner reserverade för tekniskt stöd för programgenomförandet. Den absolut dominerande delen av programmet utgörs av axel 2 Att förbättra miljön och landsbygden, som utgör cirka 81 procent av budgeten. Drygt 13 procent avser axel 1 Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket, medan axel 3 Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landbygden och axel 4 Genomförande av LEADER-dimensionen, utgör cirka 3 procent vardera. Detta är den sista årsrapporten inom ramen för utvärderingsuppdraget som nu istället övergår mot en slutvärdering av hela programmet.

Rapporten består av en nulägesbeskrivning av befolkning och ekonomiska förutsättningar, en kort presentation av det ekonomiska läget i programmet samt en fördjupning avseende frågor om kompetensutveckling och investeringsstöd inom ramen för axel 1. Liksom i tidigare årsrapporter har vi gjort detta genom ett insamlande av enkätdata/intervjudata från de som mottagit stödmedel. Detta år har två enkäter utvecklats med utgångspunkt i interventionslogiken för respektive stödform. Generellt för båda åtgärderna är att de påverkar många olika delar av verksamheterna, och att de har effekter som inte alltid går att kvantifiera på kort sikt. Trots detta finns en rad direkta effekter av både investeringar och kompetensutveckling som vi har fångat och beskriver i denna årsrapport.

Print:

Share: