Utvärderarnas rapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för 2007-2013

NORDREGIO, ÅSUB, 2011 (ÅSUB rapport 2011:4)

Denna rapport utgör utvärderarnas underlag till Ålands landskapsregering inför 2011 års avrapportering avseende programmets genomförande. Underlaget har utarbetats i samverkan mellan Nordregio och ÅSUB, där de senare haft huvudansvar för den statistiska bearbetningen. Underlaget består av tre huvuddelar. Inledningsvis ges en presentation av nuläget och den senaste tidens utveckling inom programområdet avseende allmänna förutsättningar. Därefter följer en presentation av hur långt programmet nått avseende beslut och utbetalningar inom olika åtgärder i de fyra axlar som utgör grunden för programmet. Enligt önskemål från landskapsregeringen genomförs slutligen en fördjupad analys av potentiella effekterna på kompensationsstödet (LFA) och miljöstödet om regler för stöd inom axel 2 ändras genom en sänkning av maximiåldern och/eller en höjning av minimiarealen.

Print:

Share: