Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Nordregio och Ålands statistik- och utredningskontor (ÅSUB) på uppdrag av Landskapsregeringen på Åland. Syftet med rapporten är att fungera som stöd och underlag för de programansvariga för det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet i deras avrapportering till EU avseende utvecklingen inom programmet under 2011.

Den offentliga finansieringsramen för Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland uppgår till cirka 58 miljoner euro, exklusive 1,3 miljoner reserverade för tekniskt stöd för programgenomförandet. Den absolut dominerande delen av programmet utgörs av axel 2 Att förbättra miljön och landsbygden, som utgör cirka 81 procent av budgeten. Drygt 13 procent avser axel 1 Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket, medan axel 3 Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landbygden och axel 4 Genomförande av LEADER-dimensionen, utgör cirka 3 procent vardera. För de två första axlarna, som huvudsakligen riktar sig mot lantbruksnäringarna och livsmedelsindustrin, utgör den offentliga finansieringsramen cirka 7,8 miljoner euro per år, vilket motsvarar 17,5 procent av BNP för lantbruket och livsmedelsindustrin.

Rapporten består av en nulägesbeskrivning av befolkning och ekonomiska förutsättningar, en presentation av det ekonomiska läget i programmet samt två fördjupningar, avseende frivilliga åtgärder inom miljöstödet och implementeringen av Leader.

Print:

Share: